chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

通润装备(002150)解禁流通分红扩股股本变动

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆解禁流通◆

限售股解禁汇总

解禁日期 公告解禁数
(万股)i

公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。

预估可售量
(万股)i

解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。

预估可售市值
(万元)
预估可售量占
总股本比(%)
解禁股份类型 剩限售股
(万股)
是否公告
i

公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准!

2017/11/16 2404.39 2404.39 38350.00 8.77% 增发 0.00 公告值
2015/08/14 234.00 234.00 0.94% 追加限售 0.00 公告值
2015/08/14 234.00 234.00 3271.32 0.94% 首发 0.00 公告值
2014/08/18 468.00 468.00 1.87% 追加限售 234.00 公告值
2014/08/18 468.00 468.00 6542.64 1.87% 首发 234.00 公告值
2012/08/10 15397.20 15397.20 61.54% 追加限售 702.00 公告值
2012/08/10 15397.20 15397.20 215252.86 61.54% 首发 702.00 公告值
2010/08/10 1170.00 585.00 3.74% 追加限售 0.00 公告值
2010/08/10 1170.00 585.00 8178.30 3.74% 首发 10062.00 公告值
2009/08/10 1404.00 702.00 6.73% 追加限售 390.00 公告值
2009/08/10 1404.00 702.00 9813.96 6.73% 首发 7098.00 公告值
2007/11/12 350.00 350.00 4893.00 5.04% 首发 5200.00 公告值

◆股本结构变动◆

 • 指标/日期
 • 总股本(万股)
 • -流通股份合计(万股)
 • 流通A股
 • 流通B股
 • 流通H股
 • 其他流通股
 • -限售流通股合计(万股)
 • 限售流通A股
 • 限售流通B股
 • 限售流通H股
 • 限售国有法人持股
 • 限售境内自然人持股
 • 限售高管持股
 • 限售境外法人持股
 • 限售境外自然人持股
 • 变动原因
2021-06-30
35651.71
35514.97
35514.97
-
-
-
136.73
136.73
-
-
-
-
136.73
-
-
定期报告
2019-06-05
35651.71
35508.77
35508.77
-
-
-
142.94
142.94
-
-
-
-
142.94
-
-
送、转股
2018-12-31
27424.39
27314.44
27314.44
-
-
-
109.95
109.95
-
-
-
-
109.95
-
-
定期报告
2017-11-16
27424.39
27424.39
27424.39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
限售股份上市
2016-11-03
27424.39
25020.00
25020.00
-
-
-
2404.39
2404.39
-
-
-
480.00
-
-
-
增发
2015-08-14
25020.00
25020.00
25020.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
限售股份上市
2014-08-18
25020.00
24786.00
24786.00
-
-
-
234.00
234.00
-
-
-
-
-
-
-
限售股份上市
2012-08-10
25020.00
24318.00
24318.00
-
-
-
702.00
702.00
-
-
-
-
-
-
-
限售股份上市
2011-06-02
25020.00
8920.80
8920.80
-
-
-
16099.20
16099.20
-
-
-
-
-
4680.00
-
送、转股
2010-08-10
15637.50
5575.50
5575.50
-
-
-
10062.00
10062.00
-
-
-
-
-
2925.00
-
限售股份上市
2010-06-22
15637.50
4990.50
4990.50
-
-
-
10647.00
10647.00
-
-
-
-
-
2925.00
-
送、转股
2009-08-10
10425.00
3327.00
3327.00
-
-
-
7098.00
7098.00
-
-
-
-
-
1950.00
-
限售股份上市
2008-06-11
10425.00
2625.00
2625.00
-
-
-
7800.00
7800.00
-
-
-
-
-
2652.00
-
送、转股
2007-11-12
6950.00
1750.00
1750.00
-
-
-
5200.00
5200.00
-
-
-
-
-
1768.00
-
限售股份上市
2007-08-10
6950.00
1400.00
1400.00
-
-
-
5550.00
5550.00
-
-
-
-
-
1768.00
-
IPO
2007-07-18
5200.00
-
-
-
-
-
5200.00
5200.00
-
-
-
-
-
1768.00
-
发行前股本

◆分红扩股◆

报告期 董事会日期 分红扩股方案 股权登记日 除权除息日 方案进度
2022年年度 2023-04-27 不分配不转增 实施方案
2022年中期 2022-08-30 不分配不转增 实施方案
2021年年度 2022-06-10 10派1.50元 2022-06-16 2022-06-17 实施方案
2021年中期 2021-08-24 不分配不转增 实施方案
2020年年度 2021-06-10 10派1.50元 2021-06-16 2021-06-17 实施方案
2020年中期 2020-08-25 不分配不转增 实施方案
2019年年度 2020-06-08 10派1.50元 2020-06-12 2020-06-15 实施方案
2019年中期 2019-08-22 不分配不转增 实施方案
2018年年度 2019-05-30 10转3派1.50元 2019-06-04 2019-06-05 实施方案
2018年中期 2018-08-21 不分配不转增 实施方案
2017年年度 2018-06-20 10派1.50元 2018-06-25 2018-06-26 实施方案
2017年中期 2017-08-18 不分配不转增 实施方案
2016年年度 2017-06-21 10派1.50元 2017-06-28 2017-06-29 实施方案
2016年中期 2016-08-18 不分配不转增 实施方案
2015年年度 2016-06-08 10派1.50元 2016-06-16 2016-06-17 实施方案
2015年中期 2015-08-25 不分配不转增 实施方案
2014年年度 2015-06-17 10派1.00元 2015-06-25 2015-06-26 实施方案
2014年中期 2014-08-27 不分配不转增 实施方案
2013年年度 2014-06-20 10派1.00元 2014-06-25 2014-06-26 实施方案
2013年中期 2013-08-28 不分配不转增 实施方案
2012年年度 2013-06-20 10派1.00元 2013-06-26 2013-06-27 实施方案
2012年中期 2012-08-20 不分配不转增 实施方案
2011年年度 2012-06-20 10派1.00元 2012-06-27 2012-06-28 实施方案
2011年中期 2011-08-19 不分配不转增 实施方案
2010年年度 2011-05-27 10转6派1.50元 2011-06-01 2011-06-02 实施方案
2010年中期 2010-08-17 不分配不转增 实施方案
2009年年度 2010-06-11 10转5派1.50元 2010-06-21 2010-06-22 实施方案
2009年中期 2009-08-12 不分配不转增 实施方案
2008年年度 2009-06-03 10派2.00元 2009-06-08 2009-06-09 实施方案
2008年中期 2008-08-15 不分配不转增 实施方案
2007年年度 2008-06-03 10送2转3派3.00元 2008-06-10 2008-06-11 实施方案
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网